Press "Enter" to skip to content

Onze verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Heb je vragen over deze verwerkersovereenkomst? Neem dan contact op met ons via het gecommuniceerde en voor jou beschikbaar gestelde communicatie-kanaal.

Inleiding

Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Hoofdovereenkomst tussen CreativePulses.nl (hierna tevens: “Verwerker”) en de natuurlijke persoon of onderneming (hierna: “Opdrachtgever” of “Verwerkingsverantwoordelijke”) aan wie CreativePulses.nl de overeengekomen Dienst(en) levert. Samen worden Opdrachtgever en CreativePulses.nl de “Partijen” genoemd.

Voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst worden door CreativePulses.nl, namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt. Conform de Toepasselijke Wetgeving gaan Partijen deze overeenkomst aan, die hun respectievelijke rechten en plichten uiteenzet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de “Verwerkersovereenkomst”). De Hoofdovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur van de Verwerking van Persoonsgegevens.

Krachtens de Toepasselijke Wetgeving wordt CreativePulses.nl als Verwerker gekwalificeerd en Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Definities

De volgende begrippen krijgen de betekenis zoals hieronder aangeduid:

 1. Betrokkene of Betrokken Personen: de identificeerbare natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens verwerkt worden.
 1. Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 1. Dienst: de specifieke dienst die CreativePulses.nl met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel in de offerte.
 1. Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen CreativePulses.nl en Opdrachtgever krachtens welke CreativePulses.nl de Dienst zal uitvoeren en waar tevens de algemene voorwaarden van CreativePulses.nl op van toepassing zijn.
 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die CreativePulses.nl in het kader van de Hoofdovereenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt.
 1. Medewerker(s): de personen die door de Partijen worden gemachtigd voor de uitvoering van deze Verwerkingsovereenkomst en die onder hun verantwoordelijkheid werken.
 1. Subverwerker: iedere derde partij die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn onderworpen.
 1. Toepasselijke Wetgeving: wetten of andere (lokale) voorschriften, verordeningen, richtlijnen of beleidslijnen, instructies of aanbevelingen van overheidsinstanties die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonlijke gegevens, inclusief eventuele wijzigingen, vervangingen, updates of andere latere versies daarvan;
 1. Verwerking: iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 1. Toegestane Verwerkingen

  1. CreativePulses.nl verbindt zich ertoe uitsluitend Persoonsgegevens te verwerken voor rekening van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, zoals omschreven in de Hoofdovereenkomst. De Hoofdovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur van de Verwerking.
  1. De soorten Persoonsgegevens die door CreativePulses.nl in het kader van de Hoofdovereenkomst worden verwerkt en de categorieën van de Betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1.
  1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven Persoonsgegevens en categorieën Betrokkenen volledig en correct zijn. Opdrachtgever dient CreativePulses.nl op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen van Bijlage 1 en vrijwaart CreativePulses voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave.
  1. Aanvullingen op Bijlage 1 kan extra verplichtingen voor Opdrachtgever en CreativePulses.nl tot gevolg hebben. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om aanvullingen op Bijlage 1 uitdrukkelijk schriftelijk overeen te komen met CreativePulses.nl.
 1. Rechten en plichten van Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever stelt de Persoonsgegevens ter beschikking aan CreativePulses.nl. Opdrachtgever bepaalt het doel van en de middelen voor de Verwerking. Opdrachtgever garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens, waaronder de verzameling, gebeurt overeenkomstig de relevante Toepasselijke Wetgeving.
  1. Indien de Medewerkers van Opdrachtgever zelf Persoonsgegevens verwerken valt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Toepasselijke Wetgeving onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 1. Gegevensverwerking

  1. CreativePulses.nl mag enkel de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. CreativePulses.nl heeft geen zeggenschap over het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens.
  1. CreativePulses.nl zal de persoonsgegevens uitsluitend bekendmaken aan medewerkers en/of subverwerkers die (noodzakelijkerwijs) toegang hebben tot de persoonsgegevens voor de uitvoering van de verplichtingen onder de Hoofdovereenkomst, tenzij anders vereist door de Toepasselijke Wet
  1. CreativePulses.nl verwerkt geen Persoonsgegevens op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte.
  1. De Persoonsgegevens op back-ups genieten dezelfde bescherming als de originele Persoonsgegevens.
  1. CreativePulses.nl garandeert dat haar Medewerkers uitsluitend toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om hun taken in het kader van de opdracht tot Verwerking uit te voeren. CreativePulses.nl zal zijn Medewerkers informeren over de verplichtingen van deze Verwerkersovereenkomst.
 1. Subverwerkers

  1. CreativePulses.nl is gerechtigd om bij de uitvoering van de dienstverlening gebruik te maken van subverwerkers. Op aanvraag kan informatie over subverwerkers worden opgevraagd door Opdrachtgever. Opdrachtgever kan enkel weigeren mits gegronde redenen. CreativePulses.nl blijft te allen tijde het aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
  1. CreativePulses.nl waarborgt dat met ingeschakelde subverwerkers een overeenkomst wordt gesloten, waarin dezelfde waarborgen inzake gegevensbescherming worden overeengekomen als uiteengezet in deze Overeenkomst. Verwerker blijft volledig verantwoordelijk ten aanzien van de Opdrachtgever voor de naleving door de Subverwerker van haar verplichtingen.
 1. Vertrouwelijkheid

  1. CreativePulses.nl is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die in opdracht van Opdrachtgever worden verwerkt. Deze geheimhoudingsplicht geldt onverkort voor de Medewerkers van CreativePulses.nl en voor eventuele Subverwerkers. Ook na het beëindigen van de verwerkersovereenkomst blijft de vertrouwelijkheidsplicht voortduren.
  1. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt niet wanneer CreativePulses.nl door de Toezichthoudende Autoriteit, een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel verplicht wordt deze Persoonsgegevens mede te delen, wanneer de informatie openbaar bekend is en wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt in opdracht van Opdrachtgever.
 1. Veiligheidsmaatregelen

  1. CreativePulses.nl neemt de vereiste passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zodat de Verwerking aan de Toepasselijke Wetgeving voldoet en de rechten van Betrokkenen zijn gewaarborgd.
  1. CreativePulses.nl hanteert een passend beschermingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking.
  1. Indien Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal CreativePulses.nl aanvullende maatregelen nemen ten aanzien van de beveiliging van Persoonsgegevens. Kosten voor aanvullende maatregelen komen voor de Opdrachtgever.
 1. Melding van een Datalek

  1. Indien CreativePulses.nl een Datalek vaststelt, meldt hij dit onverwijld en ten laatste binnen de 48 uur aan Opdrachtgever na de vaststelling. Deze melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:
 1. De aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en de Persoonsgegevens in kwestie;
 1. De waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met Persoonsgegevens;
 1. De maatregelen die CreativePulses.nl neemt om het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.
  1. CreativePulses.nl informeert Opdrachtgever ook na een melding op basis van het vorige artikel over de ontwikkelingen betreffende het vastgestelde Datalek.
  1. Opdrachtgever dient te beoordelen of zij de Toezichthoudende Autoriteit en/of de betrokkenen daarover informeert.
  1. Partijen dragen beide de door henzelf gemaakte kosten in verband met een melding aan de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene.
 1. Verzoeken van Betrokkenen of overheidsinstanties

  1. CreativePulses.nl zal Opdrachtgever in de mate van het mogelijke assisteren bij verzoeken van Betrokken. In het geval dat een betrokkene een dergelijk verzoek richt aan CreativePulses.nl, zal CreativePulses.nl het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen, tenzij expliciet anders overeengekomen.

  1. CreativePulses.nl staat Opdrachtgever in de mate van het mogelijke bij om verzoeken van overheidsinstanties te beantwoorden.

  1. Voor de uitvoering van artikel 9.1 en 9.2 worden de door CreativePulses.nl gemaakte kosten vergoed door Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Informatieverplichting en Audit

  1. CreativePulses.nl stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.
  1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om maximaal eenmaal per jaar op eigen kosten een audit of gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te (laten) voeren. CreativePulses.nl verleent alle benodigde medewerking aan audits van Opdrachtgever.
 1. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Persoonsgegevens en op de databanken met deze Persoonsgegevens komen toe aan Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het auteursrecht en het sui generis databankenrecht. CreativePulses.nl ontvangt slechts een beperkt gebruiksrecht voor zover nodig om de overeengekomen Verwerkingen uit te voeren.

 1. Duur en einde van de overeenkomst

  1. Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft en wordt aangegaan voor de duur van de Hoofdovereenkomst.
  1. Partijen kunnen de Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.
  1. De Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover CreativePulses.nl alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 12.4 heeft gewist. CreativePulses.nl verwijdert back-ups en kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
  1. Bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst worden alle verwerkte Persoonsgegevens binnen één (1) maand gewist. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een tijdige export van Persoonsgegevens.
 1. Algemene bepalingen

  1. Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Hoofdovereenkomst. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van CreativePulses.nl zijn daarom ook van toepassing op de Verwerkersovereenkomst.
  1. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst, gelden de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst voor zover de bepalingen specifiek betrekking hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.
  1. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of bestaande afspraken tussen de Partijen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. Deze Verwerkersovereenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden, na gezamenlijke ondertekening door de Partijen.
  1. Overeenkomstig de algemene voorwaarden van CreativePulses.nl is ook op de Verwerkersovereenkomst het Nederlandse recht van toepassing en worden geschillen aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bijlage 1: Specificatie Persoonsgegevens en Betrokkenen

Persoonsgegevens
CreativePulses.nl zal in het kader van artikel 2.2 van de Verwerkersovereenkomst enkel Persoonsgegevens Verwerken die door Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De volgende Persoonsgegevens worden verwacht te worden Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever:

 • Naam
 • Geslacht

 • Adres

 • Woonplaats

 • E-mail

 • Telefoonnummers

 • Betaalgegevens

 • IP-adressen

 • Locatiegegevens

Betrokkenen

Van de categorieën Betrokkenen:

 • Klantrelaties van Opdrachtgever
 • Websitebezoekers van Opdrachtgever


Opdrachtgever staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven Persoonsgegevens en categorieën Betrokkenen volledig en correct zijn. Opdrachtgever dient Verwerker op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen van Bijlage 1 en vrijwaart Creativepulses.nl voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave.